Vrchní obrázek

Kde se naučit více o cytometrii?

Rádi bychom požádali všechny přednášející, kteří ve svých přednáškách o cytometrii pojednávají, aby poslali údaje o svých přednáškách na adresu web administrátora.

Pravidelná výuka analytické cytometrie

Název kurzu/předmětu
Vyučující Instituce/fakulta Frekvence/
období
Anotace Jazyk
Cytometrie  K. Drbal, J. Doležel, J. Janda,T. Kalina,
V. Kanderová, E. Mejstříková, K. Fišer
 PřF UK, Praha  každoročně/
letní  semestr
 Základy cytometrie (nejen průtokové) a její aplikace v biologii a medicíně jsou doplněné 4 praktickými cvičeními - analýza dat, návrh experimentu, příprava vzorku a měření, reportování. Kurz používá volně dostupné nástroje a popisuje výhody/nevýhody komerčního SW.  CZ
Motolský minikurz cytometrie  T. Kalina, O. Pelák, V. Kanderová a jiní  2. LF UK, Praha  únor -
každoročně
 Základy cytometrie, mnohobarevná cytometrie a kompenzace, preentace vybraných aplikací a workshop na téma design experimentu  CZ/EN
Analytická cytometrie  K. Souček, L. Kubala, E. Bártová, A. Vaculová  PřF MU, Brno  každoročně/ 
podzimní semestr
 Kurz zahrnuje výuku základních principů průtokové cytometrie, fluorescenční a konfokální mikroskopie. Podstatná část kurzu je věnována objasnění základů praktických aplikací analýzy buněk v základním a klinickém výzkumu včetně způsobů analýzy dat a jejich interpretace.  CZ
Analytická cytometrie - cvičení  K. Souček, R. Fedr  PřF MU, Brno  každoročně/ 
podzimní semestr
 Praktické cvičení zahrnuje výuku základů obsluhy rutinního průtokového cytometru jeho nastavení, kalibrace, kontrola kvality, základů obsluhy vysokorychlostního sorteru. Analýzu buněčného cyklu, imunofenotypové analýzy a separace buněk, analýzu exprese green fluorescent proteinu pomocí průtokové cytometrie a konfokální mikroskopie, hodnocení dat pomocí sw FlowJo.  CZ
 Cytometrické techniky - seminář  J. Doležel  PřF UP, Olomouc  každoročně/ 
podzimní semestr
 První část semináře je zaměřena na vysvětlení základních principů cytometrických technik s důrazem na průtokovou cytometrii a třídění. Druhá část je věnovaná aplikacím průtokové cytometrie v biologii rostlin, mořské biologii a biomedicínském výzkumu.  CZ
 Moderní diagnostika v onkohematologii
- Dětská akutní leukemie jako model
 J. Trka, O. Hrušák, V. Kanderová, CLIP  2. LF UK, Praha  povinně volitelný předmět pro 4.-5. ročník, každoročně / letní semestr  Kurz představuje nejnovější genomické a cytometrické techniky používané v hematoonkologické diagnostice, sestává z přednášek a praktických cvičení. Jeden celý den je věnován cytometrii, zejména imunofenotypizaci akutních leukemií a cytometrické detekci proteinů.  CZ

 

 

 

 

 
Spodek
Webadmin: tomas.kalina(zavináč)lfmotol.cuni.cz
©2008 design by R-VISION